ZZ/Fam, Offenberg, v.

Haupteintrag

Aus d. Schweiz stammendes Geschlecht, 1576 in Livland, 1594 röm. Reichsadelsbestätigung, 1841 kurl. Indigenat, 1862 russ. Bar

Nachweise

DBBL: S. 560

Geschl.-Reg.; Gotha, Frh. 1859, 1860; H. Frh. v. Offenberg, Über das Geschlecht derer v. O. (1861); Mühlendahl, Balt. Rittersch., 93