Oettingen, Arved Alexander v.

♂, Landrat

* Ludenhof / Livland 1857-03-23
† Jena 1943-06-08

Leben

Landrat

Nachweise

Jahrbuch 1981, S. 98f.; Album Liv.orum Nr. 778