Oelsen, Christian Ernst v.

♂, Landesbeamter

* Gemauerthof (Kurl.) 1729-11-07
† Mitau 1787-11-15

Leben

V.: Friedrich Johann v. O., hessen-kasselscher Kptn., a. Gemauerthof; M.: Agnesa Juliana, geb. v. Grotthuß a. d. H. Schwitten (Kurl.); ⚭ Mitau 3. 6. 1767 Elisabeth Charlotte v. Nettelhorst a. d. H. Pahzen (Kurt.), a. Santen (Kurl.). Stud. 1747 in Königsberg u. 1749 in Frankfurt/O. Seit 1763 Fideikommißbes. v. Gemauerthof. 1763 vom Kurl. Landtag zu Friedrich d. Gr. wegen d. Anerkennung d. Herzogs Ernst Johann gesandt. 1763-69 Doblenscher Hptm. in Mitau. 1769-72 Tuckumscher Oberhptm.; in Mitau 1772-86 Oberhptm., zugl. SchloßKdt., 1786 Landmarschall, dann Oberburggraf u. 1786-87 Landhofmeister

Nachweise

DBBL: S. 555

GH Kurl. 1,452; Otto, Univ. Königsberg; Räder, Juristen; Seraphim, Kurl., 230; Kurl. Ritt. XVI/5; Pirang, Balt. Herrenhaus 2, 52; 3, 67