Nolcken


DBBL: S. 548

Haupteintrag

Niedersächs. Geschlecht, im 15. Jh. Burgmannen in Uchte, seit ca. 1600 in Livland. 1741 ösel., 1746 estl., 1797 livl. u. 1845 kurl. Indigenat. 1747 schwed. u. 1812 finnl. Frh., 1855 u. 1856 russ. Bar., 1890 russ. Gf. Reutern Frh. v. N.

Nachweise

GH Livl. 1, 117 ff.; GH Estl. 2,247; GH Kurl. 1, 413 ff.; GH Ösel, 225 ff., 677; GHA, Fr B 2, 308 ff.; Elgenstjerna 5