Nolcken, Christopher Reinhold v.

♂, Gouverneur

* 1728-08-09
† Gavrilovsky b. Narva 1802-05-04, ⚰ Narva

Leben

V.: → Reinhold Gustav v. N.; M.: Anna Christina, geb. v. Redkenhof, † 1732; ⚭ Wassula (Livl.) 12. 9. 1770 Juliane Elisabeth v. Stiernhjelm. Seit 1751 in d. russ. Armee, im Semenov. Garde-Rgt.,1762 Lt., Kdt. v. Dorpat (-1776), 1775 Brigadier, 1777-78 Gouv. v. Pleskau, WStRat, 1789-95 Kreisadelsmarschall v. Gdov (Gouv. St. Petersburg). Bes. v. Gavrilovsky (Kr. Gdov)

Nachweise

DBBL: S. 549

GH Ösel, 231; Nord. Misc. 20/21, 71; Turkestanov, Gub. sluzebnik 4, 72, 114; Spisok voinsk. dep. 1776; Kb. Narva St. joh