Medem, Christoph Johann (Jeannot) Friedrich Gf. v.

♂, Gutsbesitzer

* Mesothen (Kurl.) 1763-08-24
† Mitau 1838-02-24

Genealogie

V.: → Johann Friedrich Gf. v. M.; M.: Louise Charlotte, geb. v. Manteuffel gen. Szöge, verw. v. Nolde; ⚭ I 1796-06-01 Dorothea Eleonore Ernestine Benigna v. Kleist a. d. H. Susten (Kurl.), † 1797; ⚭ II St. Petersburg 1799-01-18 Louise Gfn. v. der Pahlen (T. v. → Peter L. Gf. v. d. P.), † 1831.

Leben

1779 stud. phil. et eleg. lit. an d. Acad. Petrina in Mitau. In Preußen in d. Suite u. Garde du Corps Kg. Friedrichs II., dann Flügel-Adj. Kg. Friedrich Wilhelms II. (Pour le merite). Später Flügel-Adj. Kaiser Pauls. Wirkl. Kammerherr. Bes. v. Elley (seit 1785), Gr. u. Kl. Blieden (seit 1816), Sehmen, Abgunst, Grünfeld, Schlockenbeck mit Durben (seit 1818), Abgulden u. Duhren (Kurl.), Jordanitz u. Anschütz (Lit.). 1801-08 Obereinnehmer d. Kurl. Ritterschaft. Komtur d. Johanniter-O

Porträts

Ölgem. v. J. M. v. Dorner, früher in Elley; Pastellbild, früher in Abgunst

Nachweise

DBBL: S. 500

Kurl. Ritt. XVI/5; GHA, G A 3, 272; GH Kurl. (Ms.); Dannenberg, 74; Kurl. Güterohr. 1, 7, 63; Pirang, Balt. Herrenhaus 2, 29 f., 47 f.; 3, 85; A. Frh. v. Taube, Johann Kohl u. d. Balt. Lande, in: Brem. Jb. 48 (1962), 295 f. u. 299; Campe, Lex. 1, 334 f., 384, 401