Medem, Christoph Johann (Jeannot) Friedrich Gf. v.

♂, Gutsbesitzer

* Mesothen (Kurl.) 1763-08-24
† Mitau 1838-02-24

DBBL: S. 500

Leben

V.: → Johann Friedrich Gf. v. M.; M.: Louise Charlotte, geb. v. Manteuffel gen. Szöge, verw. v. Nolde; ⚭ I 1. 6. 1796 Dorothea Eleonore Ernestine Benigna v. Kleist a. d. H. Susten (Kurl.), † 1797; ⚭ II St. Petersburg 18. 1. 1799 Louise Gfn. v. der Pahlen (T. v. → Peter L. Gf. v. d. P.), † 1831. 1779 stud. phil. et eleg. lit. an d. Acad. Petrina in Mitau. In Preußen in d. Suite u. Garde du Corps Kg. Friedrichs II., dann Flügel-Adj. Kg. Friedrich Wilhelms II. (Pour le merite). Später Flügel-Adj. Kaiser Pauls. Wirkl. Kammerherr. Bes. v. Elley (seit 1785), Gr. u. Kl. Blieden (seit 1816), Sehmen, Abgunst, Grünfeld, Schlockenbeck mit Durben (seit 1818), Abgulden u. Duhren (Kurl.), Jordanitz u. Anschütz (Lit.). 1801-08 Obereinnehmer d. Kurl. Ritterschaft. Komtur d. Johanniter-O

Nachweise

Kurl. Ritt. XVI/5; GHA, G A 3, 272; GH Kurl. (Ms.); Dannenberg, 74; Kurl. Güterohr. 1, 7, 63; Pirang, Balt. Herrenhaus 2, 29 f., 47 f.; 3, 85; A. Frh. v. Taube, Johann Kohl u. d. Balt. Lande, in: Brem. Jb. 48 (1962), 295 f. u. 299; Campe, Lex. 1, 334 f., 384, 401

Porträts

Ölgem. v. J. M. v. Dorner, früher in Elley; Pastellbild, früher in Abgunst