Luther, Christian Wilhelm

♂, Industrieller

* Reval 1857-02-07
† Heidelberg 1914-01-22

DBBL: S. 480

Leben

V.: → Alexander L.; M.: Caroline, geb. Steding; ⚭ London 12. 7. 1882 Helen (Nelly) Greiffenhagen. 1869-73 Gouv.-Gymn. in Reval, dann Petri-Pauli-Schule in Moskau. Kaufm.: in Reval im Geschäft d. V., b. Förster, Ruttmann & Co. u. Mayer & Co., in Moskau b. Cornelius & Co., in London Volontär b. Linck, Moeller & Co. Übernahm 1882 d. väterl. Geschäft unter d. Fa. A. M. Luther in Reval. Gründete d. Holzwaren-Fabrik A. M. Luther (Herstellung v. Stuhlsitzen u. -lehnen aus Sperrholz u. Kisten f. d. Teetransport v. Ceylon nach England in Interessengemeinschaft mit d. Fa. Venesta, London; seit 1897 AG), Dir. u. Präs. d. Verwaltung. Baute e. Zweigfabrik in Staraja Russa. Seit 1903 Ehrenfriedensrichter. Präs. d. Sektion f. FabrikAngel. d. Rev. Börsen-Komitees. Seit 1893 stellv. Mitgl., seit 1907 Präs. d. Konvents d. St. Nikolai-Kirche. 1900 österr.-ung. Konsul. Schwarzenhäupterbruder. Älterm. d. Gr. Gilde. 1906 Präs. d. FabrikantenVer., präsid. Dir. d. Kreditver. d. Immobilienbes. Revals. 1912 russ. Manufakturrat. Franz. Officier de l'instruction publi. que

Nachweise

Hradetzky; Paulsen, 70, 88 f.; f. Carlos L.: Paulsen, 67; Nekr.: → Blumfeldt/Loone. P.: Paulsen, Taf. XII

Porträts

Paulsen, Taf. XII