Koskull (Koschkull), Friedrich v.

♂, Landesbeamter

* Wainoden (Kurl.) 1718-06-27
† Mitau 1786-08-24

DBBL: S. 408

Leben

V.: Peter v. K., a. Sutten, Trenzen, Rauden (Ksp. Gramsden) u. Elkeseem (Kurl.); M.: Anna Elisabeth, geb. Goes a. d. H. Wainoden; ⚭ 27. 9. 1745 Anna Elisabeth v. Nettelhorst a. d. H. Pahzen (Kurl.), † 1777. 1738 stud. jur. in Jena. 1759-62 1. Ass. d. Oberhptm.-Gerichts in Tuckum. 1762-63 Hptm. in Schrunden. Verweigerte d. Hzg. → Ernst Johann v. Biron d. Huldigung, 1763 abgesetzt. 1769-70 Hptm. in Windau. 1770-83 Oberhptm. in Goldingen. Seit 1783 Landmarschall. Seit 1755 Bes. v. Sutten, Asuppen u. Trenzen (Kurl.)

Nachweise

GH Kurl. 1, 330, 337; Kurl. Ritt. XVI/ 5; Seuberlich, Windau, 32; Jb. GHS 1894, 75; 1902, 149; Pirang, Balt. Herrenhaus 2, 45; Räder, Juristen