Koskull (Koschkull), Ernst v. (1678-1750)

♂, Landesbeamter

* 1678-06-17
+ 1750-06-15, ⚰ Pilten

Genealogie

V.: Jacob v. K., a. Sutten, Mangen u. Tergeln (Kurl.), kurl. Rittm., seit 1712 Oberhptm. in Windau

M.: Dorothea Elisabeth, geb. v. Sacken a. d. H. Kl. Ilmajen (Kurl.)

OO 1714-09-12 Agnesa Elisabeth v. Eckeln, gen. Hülsen, a. Adsirn (Kurl.).

Haupteintrag

Stud. 1696 in Wittenberg, 1703 in Leiden (?). Bes. v. Tergeln usw. u. Garsden (Kurl.). 1712 Kirchenvisitator in Pilten. Seit 1730 pilt. Landrat u. seit 1735 Präs. d. Landratskollegiums. Stiftete (mit d. Fr.) d. Fideikommisse Tergeln u. Adsirn

Porträts

Ölgem.; Bildarchiv G. v. Krusenstjern

Nachweise

DBBL: S. 408

GH Kurl. 1, 330, 337; Kurl. Ritt. XVI/ 5; Räder, Juristen; ders., Wittenberg, 13

Datenbank

  1. Geni: 6000000011566734388