Korff, Alexander Wedig v.

♂, Landesbevollmächtigter

* ...
+ 1740-05-07 Mitau

Genealogie

V.: Friedrich v. K., Pfandbes. v. Schmarden (Kurl.)

M.: Judith, geb. v. der Brüggen a. d. H. Kl. Schmarden

OO Anna Agnesa v. Buttlar.

Haupteintrag

In Kurland Bes. v. Spirgen u. Pfandbes. v. Schmarden. Seit 1717 Mannrichter d. Tuckumschen Oberhptmschaft. 1724-30 Landesbevollmächtigter u. Korrespondent d. Kurl. Ritterschaft

Nachweise

DBBL: S. 402

Kurl. Ritt. XVI/5