Klot, v., a. d. H. Heydenfeldt

Genealogie

Kinder

Woldemar v. K. (1827-1888), im Russ.-Türk. Krieg 1877/78 Kdr. d. ganzen russ. Kav. jenseits d. Balkans (gold. Säbel m. Brill., Vladimir-O. 2. KL), GenLt. u. Flügeladj

Haupteintrag

Livl. Adelsgeschlecht, 1527 kais. Wappen u. 1557 kais. Adelsbestätigung. 1752 schwed. Frh. v. Klot, gen. Trautvetter, 1871 preuß. Gf. v. K. g. T. Andreas v. K. (1786-1868) a. d. H. Puikeln (Livl.), russ. GenMaj.; dessen S.: Woldemar v. K. (1827-1888), im Russ.-Türk. Krieg 1877/78 Kdr. d. ganzen russ. Kav. jenseits d. Balkans (gold. Säbel m. Brill., Vladimir-O. 2. KL), GenLt. u. Flügeladj

Nachweise

DBBL: S. 388

GH Livl. 1, 89 ff.; GHA, G B 1, 233; Nachrichten über d. Fam. v. K. a. d. H. H. (o. O. 1956 ff.)