Klopmann, Johann Ernst v.

♂, Landespolitiker

* Bershof (Kurl.) 1725-05-12
† Mitau 1786-12-12

DBBL: S. 388

Leben

V.: Johann Friedrich v. K., a. Sickeln usw. (Kurl.); M.: Anna Maria, geh. v. Koskull; ⚭ Pahzen (Kurl.) 11. 3. 1752 Luise Charlotta, geb. v. Mirbach a. d. H. Samieten (Kurl.), verw. v. Nettelhorst. 1759-62 Ass. d. Selburgschen Oberhptm.-Gerichts in Jakobstadt. Als Landespolitiker Führer d. „Ernestiner“ (= Anhänger v. Hzg. → E. J. v. Biron). 1763-76 Kanzler u. 1776-86 Landhofmeister in Mitau. 1783 hzgl. Vertreter in d. russ.-kurl. Grenzkommission. Bes. v. Pahzen, Drogen u. Marren (seit 1783), Pfandbes. v. Islitz, Kliwenhof u. Kalnezeem (Kurl.)

Nachweise

Fam.-Chr.; Kurl. Ritt. XVI/5; Räder, Juristen; Kurl. Güterchr. 2,68; Pirang, Balt. Herrenhaus 1, 73

Porträts

Ölgem. v. Barisien u. Scherenschnitt im Fam.-Bes.; Ölgem., früher im Kurl. Prov.Museum; Bildarchiv G. v. Krusenstjern