Klingenberg, Michael v. (1821-1873)

♂,

Genealogie

V.: Karl Friedrich v. K.

Haupteintrag

Zivilgouv.: 1858-59 v. Rjazan u. 1859-63 v. Vjatka; GehRat u. Mitgl. d. Bittschriftenkommission

Nachweise

DBBL: S. 386