Kleist, Alexander Georg v.

♂, Landesbeamter

* Dobelsberg (Kurt.) 1799-08-06
† Mitau 1859-09-12

DBBL: S. 385

Leben

V.: Friedrich George v. K., a. Welden (Kurl.), poln. Kammerherr, † 1800; M.: Agathe Dor. Elise, geb. v. Orgies gen. Rutenberg a. d. H. NeuAutz (Kurl.); ⚭ Goldingen 24. 12. 1826 Annetta v. Nolde, † 1845. Stud. jur. 1818 in Heidelberg, 1821 in Bonn u. 1822 in Leipzig. 1825-29 Ass. d. Hptm.Gerichts u. 1829-34 Ass. d. Oberhptm.Gerichts in Tuckum. 1834-42 Hptm. in Friedrichstadt. 1842-51 Selburgscher Oberhptm. in Jakobstadt. 1851-56 2. u. 1856-59 1. jüng. Rat d. Kurl. Oberhofgerichts in Mitau, 1859 Landmarschall

Nachweise

GH Kurl. 2,761; GHA, Fr A 3,226; Räder, Curonen ... ; ders., Gerichtssekr.; Kurl. Ritt. XVI/5