Kiel, Gustav Adolf v. (1796-1885)

♂,

Genealogie

V.: Johann Friedrich v. K.

M.: Maria Margaretha, geb. v. Fromhold

Haupteintrag

russ. GenMaj., 1842-53 Kdt. v. Erivan';

Nachweise

DBBL: S. 379