Keyserling, Johann Heinrich v.

♂, Landesbeamter

* [unbekannt]
† 1734-03-18

Genealogie

V.: George Johann v. K., a. Rudbahren, Bächhof (Ksp. Neuhausen), Remessen u. Sallenen (Kurl.), kurl. Oberhptm. d. Pilt. Kreises in Hasenpoth; M.: Margaretha Anna, geh. Rappe a. d. H. Sallenen; ⚭ I vor 1692-06-24 Anna Maria (v.) Nolde a. d. H. Gramsden, †; ⚭ II Duppeln (Kurl.) (Ehepakten 1698-05-10) Margar. Anna v. Schlippenbach.

Leben

Kgl. poln. Kammerherr. In Kurland Bes. v. Dserwen (1704-29), Ligutten (-1712), Rudbahren (1724-28), Remessen (-1724), Sallenen, Bächhof b. Neuenburg, Schl. Hasenpoth (seit 1724), Muischazeem u. Gaiken (seit 1729). 1707-10 Oberhptm. in Goldingen. 1711-12 u. 1717-18 Landmarschall. 1718-27 Kanzler. Auf Veranlassung e. poln. Kommission abgesetzt, weil er sich zu energisch f. d. freie Herzogswahl eingesetzt hatte

Nachweise

DBBL: S. 378

GH Kurl. 1, 120, 127; Kurl. Ritt. XVI/5; Räder, Juristen; Seraphim, Kurl., 191; Ekkardt, Balt. Prov., 95-120; Pirang, Balt. Herrenhaus 3, 64