Howen, Otto Hermann Christopher Bar. v. der

♂, Offizier

* 1795-04-03
† Ordangen (Kurl.) 1890-03-23

DBBL: S. 341

Leben

V.: Otto Christopher v. d. H., a. Weesit, Kl.-Drogen usw. (Kurt.), Hptm.-Ger.-Ass.; M.: Sophia Elisabeth v. Bistram a. d. H. Roth-Pommusch (Lit.), † 1798; ⚭ I Ordangen (Kurt.) 29. 1. 1831 Johanna (Jeannette) v. Schroeders, † 1857; ⚭ II Ksp. Süd-Durben (Kurl.) 22. 8. 1858 Marie v. Schroeders a. d. H. Ordangen. 1. Kadettenkorps in St. Petersburg. 1814 Fähnr. d. Art. - Leitete 1816-18 d. Feldmesser b. d. Vermessung Bessarabiens an (zum Zwecke d. Kolonisierung), wegen s. Fähigkeit 1818 zum Quartiermeisterstab versetzt, 1819 Lehrer d. Moskauer Schule d. Kolonnenführer, 1820 Geodät b. d. II. Armee in Podolien, 1825 als Auszeichnung zum Gardegeneralstab versetzt. Chef d. topograph. Aufnahme 1825 d. Gouv. Kiev u. 1827-29 d. Kriegsschauplatzes beiderseits d. Donau. 1833 als Oberst Oberquartiermeister d. Kaukas. Korps, um d. topograph. Aufnahme in Kaukasien zu leiten, 1836 GenMaj., 1838 Stabschef d. Sibir. Korps, um auch dort d. topograph. Aufnahme zu organisieren. Seit 1841 im Verwaltungsdienst, zunächst Kriegsgouv. d. Stadt u. seit 1844 auch Zivilgouv. d. Gouv. Voronez. 1846 Zivilgouv. v. Novgorod. 1848-56 Kriegsu. Zivilgouv. v. Grodno. 1847 GenLt.; 1856 Senator mit Sitz im VI. Dep. in Moskau; 1869 Gen. d. Art., auch Vizepräs. d. Komitees f. d. Bau d. Erlöserkirche in Moskau

Nachweise

GH Kurl. 2,318; RBS; Istorija prav. Senata 5,157