Howen, Johann August Carl Bar. v. der

♂, Landesbeamter

* Würzau (Kurl.) 1803-07-31
† Meran 1868-03-22

DBBL: S. 340

Leben

V.: → Carl v. d. H.; M.: Marianne, geb. v. Bolschwing; ⚭ Pelzen (Kurl.) 3. 7. 1834 Auguste v. Bolschwing. Häusl. Unterricht. Stud. jur. 1820-21 in Göttingen u. 1821-22 in Leipzig. 1826-29 Ass. d. Doblenschen Kreisgerichts in Mitau. 1829-35 Ass. d. Oberhptm.-Gerichts in Goldingen. 1835-42 Hptm. in Bauske. In Mitau 1842-48 Oberhptm., 1848-51 2. u. 1851-56 1. jüng. Rat, 1856-59 Landmarschall, 1859-60 Oberburggraf, 1860-61 Kanzler, 1861 Landhofmeister u. 1861-68 Präs. d. Kurl. Oberhofgerichts. Seit 1857 auch Präs. d. Kurl. Konsistoriums. 1864-66 Präs. d. Zentraljustizkommission in Dorpat

Nachweise

GH Kurl. 1, 310; Räder, Gerichtssekr.; ders., Curonen; Kurl. Ritt. XVI/5; Tobien, Rittersch. 1, 4896