ZZ/Fam, Hahn

Haupteintrag

Uradl. medklenburg. Geschlecht, im 14. Jh. in Estland, seit 1476 v. Dr. O. mit Postenden (Kurl.) belehnt. 1620 kurl. Indigenat. 1853 u. 1862 russ. Bar.

Nachweise

DBBL: S. 289

GH Kurl. 2, 811 ff.; GHA, Fr A 2, 178 ff

Datenbank

  1. GND: 139783725
  2. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': Hahn-1