Hoerschelmann, Paul* Alexander Robert (1866-1915)

BBLD ID: GND1213631297 , GND ID: 1213631297 [d-nb.info, viaf.org]

Eintragstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Ferdinand D. N. H.

M.: Bertha geb. Schoeler

* 1866-12-29 Fellin
+1915-12-1 Reval

OO Magdalena Friederike Neander

K.:

  1. Hoerschelmann, Gotthard (1903-1976)

Haupteintrag

1886-92 stud. theol. Dorpat; 1893 ordin, in Dorpat zum P.-Adj. zu Helmet; 1894-1910 P. Fennern; 1908-10 Propst des Sprengels Pernau; 1910-15 P. zu St. Olai Reval

Nachweise

  1. AAKUD (1889): 13087

Alb. Est. #962; Amburger: Pastoren Estland #64; Ottow/Lenz

Datenbank

  1. GENI: 6000000018889285023

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1213631297