ZZ/Fam, Freytag(h) v. Loringhoven (F. gen. Löringhoff)

Haupteintrag

Westfäl. uradl. Geschlecht, in Livland seit d. 14. Jh. im Dt. O. vertreten, später auch Vasallen (Ende d. 15. Jh. in Kurland). 1620 kurl., 1747, livl. u. 1847 ösel. Indigenat. 1878 russ. Bar., 1880 preuß. u. 1895 Sachsen-weimarsche Frh.

Nachweise

DBBL: S. 227

GH Kurl. 1, 254 ff.; GH Livl. 1, 416; GH Ösel, 122 ff.; GHA, Fr A 2, 92 ff