ZZ/Fam, Föl(c)kersa(h)m (Völckersahm)

Haupteintrag

Niedersächs. uradl. Geschlecht, seit Ende d. 14. Jh. in Livland. 1620 kurl. u. 1747 livl. Indigenat, 1853 u. 1862 russ. Bar.; Völckersahm.

Nachweise

DBBL: S. 219

GH Livl. 1, 479 ff.; GH Kurl. 1, 235 ff.; GHA, Fr A 6, 109 ff

Datenbank

  1. GND: 139774238
  2. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': Folkersam-1