ZZ/Fam, Föl(c)kersa(h)m (Völckersahm)

BBLD ID: Folkersam-1 , GND: 139774238

Haupteintrag

Niedersächs. uradl. Geschlecht, seit Ende d. 14. Jh. in Livland. 1620 kurl. u. 1747 livl. Indigenat, 1853 u. 1862 russ. Bar.; Völckersahm.

Nachweise

  1. DBBL: S. 219

GHBR Livl. 1, 479 ff.; GHBR Kurl. 1, 235 ff.; GHA, Fr A 6, 109 ff

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': Folkersam-1