Fircks, Carl v.

♂, Landesbeamter

* Nurmhusen (Kurl.) 1667-11-16
† zw. 1746-03-22 u. 1747-03-09

Leben

V.: Christopher v. F., a. Nurmhusen usw., Oberhptm. in Tuckum, Landmarschall; M.: Benigna, geb. v. Sacken a. d. H. Appricken (Kurl.), † 1684; ⚭ Nurmhusen 30. 9. 1691 Gerdrute Margarethe v. Bistram a. d. H. Sehnjen (Kurl.), † 1734. Bes. v. Nurmhusen, Seheden u. Okten (seit 1697), Sehnjen u. Dubenalken (Kurl.). Ließ ca. 1704 d. ev.-luth. Kirche in Kalitten (Kurl.) neu aufführen. 1705 Obereinnehmer f. Kurland. 1712 Landesdelegierter an Hzg. → Ferdinand in Danzig. 1713-17 Hptm. in Kandau. 1717-27 Oberhptm. in Goldingen. 1727-46 Oberburggraf in Mitau

Porträts

Ölgem.; Bildarchiv G. v. Krusenstiern

Nachweise

DBBL: S. 215

GH Kurl. 1, 64; Kurl. Ritt. XVI/5; Kallmeyer/Otto, 168; Räder, Juristen