ZZ/Werk/DNB-Buch, Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften - Teil Kurland

BBLD ID: DNB368303888 , DNB ID: 368303888 [d-nb.info]

Haupteintrag

Teil Kurland des Werkes "Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften"

  1. Band I https://personen.digitale-sammlungen.de/baltlex/Band_bsb00000602.html Vorwort 1930 https://personen.digitale-sammlungen.de/baltlex/Blatt_bsb00000602,00008.html
  2. Band II https://personen.digitale-sammlungen.de/baltlex/Band_bsb00000603.html