Brüggen, Ernst v. der

♂, Landesbeamter

* Sackenhausen (Kurl.) 1639-11-11
† 1713-05-25

DBBL: S. 110

Genealogie

V.: Philipp v. d. B., a. Stenden (Kurl.) usw.; M.: Elisabeth, geb. v. Sacken a. d. H. Sackenhausen; ⚭ 1667-09-22 Ursula v. Sacken a. d. H. Kl. Ilmajen (Kurl.).

Leben

1665 stud. in Leiden. In Kurland Bes. v. Stenden u. Pfandbes. v. Pfalzgrafen. 1676 Landbotenmarschall. 1678 u. 1684 Obereinnehmer d. Tuckumschen Oberhptmschaft. 1692 Hptm. in Windau. 1697 Oberhptm. in Goldingen. 1698-1703 Landmarschall. 170-309 (u. 1712?) Oberburggraf. 1709 Kanzler

Nachweise

GH Kurl. 1, 19 u. 23; Kurl. Ritt. XVI, 5; Räder, Juristen; K Dunsdorfs, BH 11 (1965), 223, 231

Porträts

Ölgem., früher in Stenden