Behr, Alexander* Wilhelm Bar. v. (1814-1886)

♂, Landesbeamter

* 1814-08-28 Edwahlen (Kurl.)
+ 1886-03-03 Mitau

Genealogie

V.: Hermann v. B., a. Edwahlen, + 1823

M.: Louise, geb. v. der Osten gen. Sacken a. d. H. Brotzen (Kurl.)

OO Goldingen 1852-05-09 Amalie v. Behr a. d. H. Stricken (Kurl.), † 1882.

Haupteintrag

Stud. in Berlin. 1837 Friedensrichter d. Goldingenschen Kreisgerichts. 1846 Ass. d. Tuckumschen Oberhptm.-Gerichts. 1847-62 Hptm. u. 1862-79 Oberhptm. in Goldingen. 1879 jüng. u. 1879-82 ält. Rat u. 1882-85 Landmarschall d. kurl. Oberhofgerichts in Mitau

Nachweise

DBBL: S. 37

GH Kurl. 2, 789; FamGesch., 161; Kurl. Ritt. XVI/5; Räder, Gerichtssekr