ZZ/Fam, Baranoff (Baranow), v.

Haupteintrag

Ursprüngl. tatarisches, dann russ. Geschlecht, seit Ende d. 16. Jh. in Estland, 1846 russ. Gf. - 1745 estl., 1830 u. 1842 livl. u. 1845 ösel. Indigenat

Nachweise

DBBL: S. 26

GH Estl. 2, 15 ff.; 4,455; GH Ösel, 455; A. v. Bodisco, Geschichte des Adelsgeschlechts derer v. B. (Reval 1912)