Klocke, Friedrich v.

0000000081485505, ♂,

* 1891-06-09
+ 1960-12-28

Leben

1959 korresp. Mitgl. d. BHK.